Psykoterapeut

Petter Iwarsson

Legitimerad Psykoterapeut & Socialpedagog

Petter-Iwarsson (ännu mindre)

Välkommen! Jag heter Petter Iwarsson och är legitimerad psykoterapeut samt socialpedagog med vidareutbildning också inom handledning och familjebehandling.

Efter många år som sakkunnig på Bris arbetar jag nu med psykoterapi, handledning, föreläsning och utbildning i egen regi. Jag är författare till tre böcker om förändring, utveckling och motivation där samtalet är satt i fokus.

Psykoterapeut

Petter Iwarsson

Legitimerad Psykoterapeut & Socialpedagog

Välkommen! Jag heter Petter Iwarsson och är legitimerad psykoterapeut samt socialpedagog med vidareutbildning också inom handledning och familjebehandling.

Efter många år som sakkunnig på Bris arbetar jag nu med psykoterapi, handledning, föreläsning och utbildning i egen regi.

Jag är författare till tre böcker om förändring, utveckling och motivation där samtalet är satt i fokus.

Pressbild Petter
Petter Iwarsson AB
pi@petteriwarsson.com
0760-212 444

Psykoterapi

Som legitimerad psykoterapeut arbetar jag med ungdomar, unga vuxna och vuxna som upplever problem och utmaningar av olika slag. Somliga har varit med om svåra saker som de vill prata om. Andra befinner sig i en kris eller lider av påträngande tankar och känslor. För vissa finns önskan om eftertanke kring livets förutsättningar. Kanske är det relationer av olika slag som man vill förändra eller förhålla sig till på ett annat sätt. Många lider av oro, nedstämdhet eller ångest.

”När du går i psykoterapi får alla tankar, känslor och erfarenheter finnas. Det som skrämmer, skapar oro eller förlamar. Att mötas i samtal om det som är viktigt i livet kan minska rädsla, synliggöra vägar vidare och bidra till förändring.”

Hur går det till?

När du söker psykoterapi sker den första kontakten per telefon. Därefter träffas vi vid tre tillfällen för att tillsammans undersöka ditt problem. Vi beslutar gemensamt om eventuell fortsättning. Samtalskontakter kan variera i längd. Ibland räcker det med kortare kontakter om 5-15 samtal för att sedan arbeta vidare på egen hand. Det vanligaste är dock att man ses en gång i veckan under en längre tid. Mottagningen ligger på Markvardsgatan 5, centralt i Stockholm.

I psykoterapi är samtalet det viktigaste redskapet. Du får prata om det du själv vill. Målet med psykoterapin formulerar vi gemensamt. Ofta handlar det om att förstå, förhålla sig till och förändra tankar, känslor och beteenden. Skapa sammanhang, minska lidande och undanröja hinder för utveckling, såväl i det inre som i det yttre livet.

Är psykoterapi hjälpsamt?

Det finns gott forskningsstöd för att psykoterapi kan hjälpa oss människor att må bättre och skapa förändring. Forskning visar att den terapeutiska relationen är en central grund för behandlingen. Det är därför viktigt att du känner tillit och upplever dig sedd, tänkt om och lyssnad på. Tryggheten i den terapeutiska relationen och samarbetet med mig som psykoterapeut spelar alltså en viktig roll för resultatet.

Vad är en legitimerad psykoterapeut?

Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig för psykoterapeut. Legitimation som psykoterapeut kan erhållas av Socialstyrelsen efter psykoterapeutexamen. Utbildningen måste ha genomförts hos en utbildningsanordnare som har examensrätt från Högskoleverket. Examen kräver 90 högskolepoäng under tre års studier på halvtid. Därutöver krävs grundläggande psykoterapiutbildning om 60 högskolepoäng under två år. Studenten måste, för att vara behörig till psykoterapeutstudierna dessutom ha avlagt psykologexamen, läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, socionomexamen eller annan motsvarande utbildning på minst 180 högskolepoäng. Psykoterapeuter arbetar under lagstadgad tystnadsplikt.

Vanliga orsaker till att söka psykoterapi

Det är vanligt att söka psykoterapi då man lider av oro, ångest, stress, nedstämdhet, depression, utmattning, låg självkänsla, relationsproblem, problem på arbetet, trauma, vid påträngande och skrämmande tankar och känslor samt vid livskriser av olika slag.

Kostnad

Sessionsarvode – 1100 kr (45 min). Ungdomar, unga vuxna, studerande och arbetslösa – 950 kr (45 min). Återbud är kostnadsfritt fram till 24 timmar innan besöket. Därefter debiteras återbud eller uteblivande med kostnaden för besöket.

Handledning och konsultation

Arbete med människor kan vara både utmanande och svårt. Eftertanke är ett fundament för att skapa lärande och en känsla av sammanhang. 

Jag bedriver handledning där individens eller gruppens samlade erfarenheter står i fokus och syftar till avlastning, utveckling och kvalitetssäkring. Ett arbetsklimat som präglas av värme, empati och glimt i ögat värderas högt liksom ett fungerande samarbete. Jag handleder individer och arbetsgrupper inom vård, omsorg, behandling och socialt arbete.

Teoretiskt arbetar jag integrativt men psykodynamiska, systemiska och kognitiva tankegångar återkommer liksom modern utvecklingspsykologi och förändringsforskning. Jag försöker också, parallellt med det patogena, synliggöra salutogena teorier och fokusera det som fungerar.

Eftertanke och varje deltagares reflektioner utgör handledningens fundament.

”Samarbete är det närmaste superkraft vi människor kan komma. Handledning har som mål att ta tillvara den kraften.”

Föreläsning

Jag föreläser om samtal, bemötande, motivation och förändring. Jag tar också längre utbildningsuppdrag. Sedan 2007 har jag genomfört hundratals föreläsningar inom socialtjänst, skola, psykiatri, allmän sjukvård, näringsliv och frivilligsektor. Jag har också varit kursansvarig för längre utbildningar på högskolenivå och undervisat över hela landet på skolor, högskolor och universitet.

”Petter Iwarssons kurser är mycket uppskattade, bland annat för att han är en engagerad och duktig föreläsare samt att han ständigt fördjupar sig i ny litteratur och nya forskningsrön …

Petter har en förmåga att kombinera de teoretiska kunskaperna med praktiska övningar vilket gör att deltagarna känner att de kan använda sina kunskaper i sin vardagliga yrkesutövning.

Vi är mycket glada över och uppskattar vårt samarbete med Petter Iwarsson. Han erhåller genomgående mycket goda omdömen i de enskilda deltagarnas kursutvärderingar.”

Ulf Hammare, fil.dr. studierektor och biträdande enhetschef. Ersta Sköndal Bräcke högskola

NYHET! 

Föreläsning:

»Samtal och förändring«

Vad i samtal är det egentligen som skapar förändring och motivation? Hur kan vi utveckla vår förmåga till samtal och bemötande? Vilka förändringsfaktorer i samtal återkommer inom olika yrkesfält?

Redan när vi föds är vi människor rustade till samspel med vår omgivning. Genom livet kommunicerar vi sedan ständigt. Samtal är minst sagt grundläggande för oss. Men vad är det egentligen i samtal som skapar förändring, motivation och utveckling? Vad kan vi lära från områden såsom psykoterapi, diplomati, skola, sjukvård och socialt arbete? Vilka förändringsfaktorer i samtal återkommer oavsett yrke och vad säger forskningen som fokuserar samtal och relationer?

Den här föreläsningen vill synliggöra de möjligheter till förändring och utveckling som finns i samtal mellan människor samt förmedla konkret kunskap om hur vi kan utveckla vår förmåga till professionella samtal genom livet.

Föreläsningen vänder sig till dig som arbetar med barn, ungdomar och vuxna, oavsett om du betraktar dig som novis inom det samtalsmetodiska fältet eller har arbetat ett liv med samtal. Om du vill tänka vidare på hur förändring, motivation och utveckling skapas i och av samtal så är det här en föreläsning för dig.

Föreläsning:

»Bara på lek är inte så bara – om vikten av lek för utveckling och psykisk hälsa«

Om vi tittar historiskt på barn och barndom blir det tydligt att barn konsekvent ansetts ha ett lägre värde än vuxna. Även lekens roll i vårt språk är förminskande. Vi säger att det är sandlådenivå på misslyckade diskussioner och det som är enkelt beskrivs som en barnlek. Vi underskattar lek och lekens betydelse vilket måste anses uppseendeväckande med tanke på lekens grundläggande betydelse för barn. Om det hade funnits en medicin med så många fördelar som lek hade denna betraktats som en underkur. Leken är inte bara barnens egen favoritsysselsättning och språk utan bidrar till självkänsla, empati och psykisk hälsa.

Den här föreläsningen fokuserar lekens betydelse för barn och integrerar forskning samt klinisk erfarenhet från utvecklingspsykologi, pedagogik och barnpsykoterapi. Föreläsningen vill bidra med kunskap och inspiration för dig som arbetar med barn och lek.

Ur innehållet: Lekens betydelse för barn? Barn som inte leker? Lek, rädda barn och utvecklingstrauma? Hur kan vi stödja lek? Lek, förändring och psykisk hälsa? Sorg, saknad och lek?

Föreläsning:

»Små barn – Stora rädslor«

Funderar du över hur du som vuxen ska kunna möta och bemöta barn som oroar sig över kring och världsläget? Kanske möter du barn som själva har erfarenhet av krig, flykt, våld i familjen eller andra skrämmande händelser? Vill du få tillgång till konkreta redskap för att stärka barns motståndskraft?

Den här föreläsningen tar små barns oro på stort allvar och fokuserar konkreta verktyg som kan spela roll och göra nytta.

Ur innehållet: 

Lek som verktyg för att lära och läka. Hur påverkas barn av stor oro och otrygghet? Bemötande i närheten av starka känslor. Vad säger forskningen? Hur kan vi vuxna bidra med motståndskraft i tider av oro?

Föreläsning:

»Samtal med Barn och Ungdomar«

En föreläsning för dig som möter barn och ungdomar i sammanhang där man pratar om viktiga saker i livet. En röd tråd i föreläsningen är hur vi kan omsätta de salutogena, hälsofrämjande, begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal med barn. Om vikten av att vi vuxna möter barn i samtal.

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i boken Samtal med barn och ungdomar, en bok som tryckts i flera upplagor och används flitigt som kurslitteratur på högskolor och universitet över hela landet. Boken är också väl använd av yrkesverksamma som arbetar med barn och unga inom socialtjänst, sjukvård, psykiatri etc.

”Tack för din föreläsning om samtal och bemötande. Studenterna var så nöjda! Också jag uppskattar att lyssna på dig då det sätter igång egna tankar och reflektioner. Som lärare och forskare uppskattar jag förstås också den teoretiska förankringen i dina resonemang. Vi återkommer igen nästa år.”

Ulla Forinder, professor. Högskolan i Gävle

Föreläsning:

»Professionella samtal – professionellt bemötande«

Vad innebär det att vara professionell? Hur kan vi göra för att fortsätta utvecklas i riktning mot ökad professionalitet? Hur skapar vi samarbete och goda relationer? När det är riktigt svårt – hur gör vi då?

Den här föreläsningen fokuserar professionalitet, samtal, bemötande och samarbete och vill bidra med konkreta verktyg för utveckling av din yrkesroll. Föreläsningen vänder sig till dig som arbetar inom människovårdande yrken eller bara vill utveckla din förmåga till bemötande och samtal.

”Tack för senast. Din föreläsning skapar många ringar på vattnet. Du får 5,5 smultron av 5 möjliga av oss.”

Lars Hultberg, rektor. Salems kommun

Föreläsning:

»Samtal i skolan«

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i boken Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling. Föreläsningen fokuserar på vikten av samtal och relation i skolan. Inte bara för att skapa möjlighet till god psykisk hälsa för barn och ungdomar utan också för att skapa goda förutsättningar för lärande.

Föreläsningen bygger på Petters erfarenheter från tiden som sakkunnig på Bris, jobbet som skolkurator samt psykologisk och pedagogisk forskning kring vikten av samtal och relation. Föreläsningen vänder sig till skolans alla yrkesgrupper.

Föreläsning:

»Du behövs som vuxen«

Föreläsningen vänder sig till dig som är förälder, släkting, ledare, granne eller proffs. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i boken Du behövs som vuxen och vill bidra med kunskap, mod och hopp om att förändring är möjlig.

Alla vuxna kan vara med och bidra till utveckling för barn och unga. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Ofta är det detta något som barn själva ser som en viktig och meningsfull pusselbit för förändring och utveckling. Föreläsningen tar upp vikten av samtal, lyssnande och motivation och förmedlar konkreta verktyg för dig som vill spela roll för barn och unga.

Du behövs som vuxen

Den här boken vänder sig till dig som är förälder, släkting, ledare, granne eller proffs och vill bidra med kunskap, mod och hopp om att förändring är möjlig. Boken tar upp vikten av samtal, lyssnande och motivation och förmedlar konkreta verktyg för dig som vill spela roll för barn och unga.

Petter Iwarsson i SVT

”Du behövs som vuxen är mycket bra och välskriven med en bra blandning av forskning, exempel och goda råd för den som känner sig osäker i samtal med barn och unga.”

Therese Nordholm, Bibliotekstjänst, BTJ nr 22 2016

Samtal i skolan

Boken Samtal i skolan tar sin utgångspunkt i det faktum att samtal och relationer är grundläggande för oss människor.

Arbetet i skolan – oavsett vilken yrkesgrupp man tillhör – bygger på och kräver förmåga till samtal. Med hjälp av samtal och goda relationer kan vi stärka elevers självkänsla, bidra till psykisk hälsa och öka möjligheterna till lärande och utveckling.

”Samtal i skolan är en mycket klok bok … Det tillsammans med en enastående förmåga att väva in komplexa forskningsresultat i en lång spännande berättelse om att dialog, relation och passion i arbetet med barn lönar sig, gör boken extra intressant.

Samtal i skolan är ett seriöst verktyg för att vända vanmakt till möjlighet och kan användas för att möjliggöra förändring och utveckling i skolan.”

Joanna Giota, docent i pedagogik, Pedagogiska magasinet nr 3 2014

Samtal med barn och ungdomar

Samtal med barn och ungdomar är en bok för dig som möter barn och ungdomar i sammanhang där man pratar om viktiga saker i livet. Boken beskriver hur vi kan omsätta de salutogena, hälsofrämjande, begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal med barn.

Boken har tryckts i flera upplagor och används som kurslitteratur på högskolor och universitet över hela landet samt i flera andra nordiska länder. Boken har använts på utbildningar inom vitt skilda områden ex. på socionomlinjen, specialpedagoglinjen, lärarutbildningar samt vidareutbildningar inom det medicinska fältet.

”Detta är en mycket klok och läsvärd bok om lyssnandets och samtalets svåra och viktiga konst.”

Maria Herngren, Modern Barndom nr 4 2011